مشاهده کامل مقالات

پکیج مگاترم (گروه مرکوری)


پکیج مگاترم(گروه مرکوری)
کد خطا     مفهوم کد خطا
E0     افت فشار آب مدار گرمايش
E1     عدم تشکيل يا تشخيص شعله
EE     NTC آبگرم مصرفی
E3     NTC رفت مدار گرمايش
E4     انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود
E5     انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود
E6     حسگر شعله
E7     بالا رفتن دمای مدار گرمايش
E8     بالا رفتن دمای مدار رفت گرمايش ( 85 °c )
E9     افزايش دمای مدار گرمايش به بيش از 95 °c (فعال شدن کليد حرارتی)
EF     دمای آبگرم مصرفی از 85 °c تجاوز نموده
EL     سنسور آب سرد ورودی اشکال دارد.
EC     سوکت های روی برد يا برد کنترل


نظرات

نظر دهید...